PASE - stowarzyszenie na rzecz jakości w nauczaniu języków obcych

PASE, Polish Association for Standards in English, powstało w maju 1992 roku i za swój cel obrało podnoszenie jakości nauczania języka angielskiego poprzez stworzenie systemu oceny szkół języka angielskiego w Polsce oraz  ustawiczne podnoszenie jakości kształcenia językowego, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wykładowców i lektorów języka angielskiego, a także współpracę z organizacjami i instytucjami mającymi wpływ na nauczanie języka angielskiego.

W marcu 2006 roku Stowarzyszenie zmieniło nazwę na Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE,  wprowadzone zostały procedury rozszerzenia systemu oceny szkół na inne języki nauczane w szkołach, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2007 roku.

 

Do czasu kiedy powstało PASE nie istniał w Polsce sformalizowany system oceny szkół językowych; nie wypracowano kryteriów oceny merytorycznej. Zapis w ustawie o systemie oświaty o prowadzeniu ewidencji placówek dydaktycznych oznaczał w praktyce, że prawo do nauczania uzyskują wszyscy, którzy o to prawo zechcą się ubiegać. Jak zatem odróżnić dobrą szkołę językową od przypadkowego kursu? Potencjalny słuchacz kursu mógł swój wybór oprzeć na mniej lub bardziej atrakcyjnym ogłoszeniu czy plakacie, zachęcającej ofercie cenowej lub, co zdarzało się najczęściej, na zasłyszanej opinii znajomych.

 

PASE jest organizacją otwartą i jej członkiem może zostać każdy, kto prowadzi szkołę językową - o ile spełnia ona warunki jakości określone w statucie Stowarzyszenia. Warunki te to między innymi zatrudnianie wysoko kwalifikowanych nauczycieli oraz dyrektora naukowego o odpowiednim stażu pracy i doświadczeniu, organizowanie nauczania według ustalonych programów, przestrzeganie ustalonej liczebności grup, przestrzeganie praw związanych z ochroną własności intelektualnej, prowadzenie rekrutacji słuchaczy w oparciu o testy diagnostyczne i rozmowy kwalifikacyjne, posiadanie biblioteki metodycznej.

Na wiosnę 2006 wprowadzona została nowa forma członkowstwa PASE adresowana do szkół, które w przyszłości planują poddanie się inspekcji. Członkiem aspirującym może zostać reprezentant szkoły językowej, która nie jest jeszcze gotowa do inspekcji, ale chce korzystać z możliwości jakie tworzy Stowarzyszenie dla swoich członków.

 

Prawo do posługiwania się nazwą i/lub znakiem graficznym PASE mają wyłącznie szkoły pozytywnie zweryfikowane przez  system oceny jakości szkół, który za pomocą inspekcji dokonuje weryfikacji działalności danej szkoły i w zależności od jej wyniku może przyznać szkole Znak Jakości PASE.

 

We wrześniu 2006 roku odświeżony został wizerunek Stowarzyszenia poprzez wprowadzenie  nowego logotypu, nowego hasła, by lepiej oddawały one wartości, które wyznaje PASE.

 

PASE Recognition Scheme funkcjonuje na bazie:

  • Recognition Scheme Principles - zawierającego kryteria oceny oraz zasady punktacji;
  • kwestionariusza wstępnego - zestawu pytań mających ułatwić szkole podjęcie decyzji o tym, czy spełnia już kryteria jakości;
  • formularza zgłoszeniowego - będącego formalnym wnioskiem szkoły o wszczęcie procedury weryfikacji;
  • zasad inspekcji - określających procedury przed inspekcją, w czasie inspekcji oraz po jej zakończeniu.

 

Okres ważności pozytywnej weryfikacji, a więc okres, w którym szkoła po pozytywnym przejściu inspekcji może posługiwać się znakiem jakości PASE, wynosi 3 lata.


Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności