9. Unikaj kalk językowych, żargonu i skrótowców

Unikaj kalk językowych, żargonu i skrótowców

Najbardziej krytykowany rodzaj zapożyczeń to kalki językowe. Kalki to wyrazy i wyrażenia, które zostały dosłownie przejęte z języka obcego do języka ojczystego. Mimo łudzącego podobieństwa mają jednak inne znaczenie. Oto kilka przykładów kalk znaczeniowych:

Słowo Poprawne znaczenie Błędnie przypisywane znaczenie Przykład błędnego użycia
dedykować poświęcić komuś utwór literacki, muzyczny lub dzieło sztuki przeznaczać coś dla kogoś, kierować coś do kogoś usługi dedykowane dla kobiet
ekspertyza specjalistyczne badanie przeprowadzane przez ekspertów wiedza specjalistyczna szukamy pracowników z ekspertyzą
misja m.in. działalność wyznawców jakiejś religii mająca na celu pozyskanie nowych wiernych podróż służbowa zwrot kosztów misji
aplikować stosować, podawać, np. lek składać podanie, np. o pracę aplikować do Komisji Europejskiej
ekskluzywny przeznaczony dla zamkniętej grupy osób, luksusowy wyłączny ekskluzywny wywiad
zarządzać sprawować nad czymś zarząd, kierować czymś prowadzić, gospodarować zarządzanie odpadami

Niektóre z tych wyrażeń są na tyle rozpowszechnione, że zostały już uwzględnione w słownikach. Ich użycie nie jest błędem, jednak kojarzy się ze złą polszczyzną i urzędniczym żargonem. Lepiej więc nie nadużywać nowych znaczeń tych wyrazów i posługiwać się zamiennikami. Kilka przykładów takich zapożyczeń z pogranicza poprawności językowej:

Słowo Tradycyjne znaczenie Nowe znaczenie przejęte z języka obcego
autor twórca dzieła literackiego, naukowego, dzieła sztuki itp. wykonawca czynności, inicjator przedsięwzięcia
aktor artysta grający rolę w teatrze lub w filmie uczestnik wydarzeń
agenda filia porządek spotkania, program, plan
kondycja stan fizyczny organizmu, zwłaszcza jego zdolność do wysiłku sytuacja kogoś lub czegoś
promować udzielić promocji do następnej klasy, nadać stopień naukowy upowszechniać, propagować, reklamować
filozofia nauka zajmująca się ogólnymi rozważaniami na temat istoty i struktury bytu konwencja, koncepcja, sposób pracy


Unikaj żargonu lub podawaj jego znaczenie

Żargon to odmiana języka używana przez społeczność lub grupę specjalistów na potrzeby komunikacji wewnętrznej. Można go używać, ale jedynie w dokumentach skierowanych tylko do czytelników z tej grupy.

Dla osób z zewnątrz tekst napisany żargonem jest mało zrozumiały. Niektórzy być może w ogóle zrezygnują z czytania. Tekst skierowany do obywateli powinien więc zawierać jak najmniej żargonu.

Jeżeli koniecznie trzeba użyć wyrażeń żargonowych w dokumentach przeznaczonych dla ogółu społeczeństwa, należy je wyjaśnić przy pierwszym użyciu lub stworzyć ich słowniczek, ewentualnie podać odsyłacz do strony internetowej z wyjaśnieniami lub do stron internetowych wymienionych poniżej.

Oto kilka przykładów terminów używanych w instytucjach unijnych:

Określenie eurożargonowe Sugerowana definicja
kraj przystępujący kraj mający wkrótce przystąpić do UE
acquis prawo wspólnotowe
kraj kandydujący kraj, który negocjuje przystąpienie do UE
procedura współdecyzji procedura, w której Parlament Europejski i Rada wspólnie przyjmują nowe przepisy prawne
spójność działania na rzecz zmniejszania dysproporcji społecznych i gospodarczych w UE
procedura komitetowa procedura, w której Komisja przed podjęciem decyzji konsultuje się z komitetami ekspertów
rozszerzenie powiększenie UE o nowe państwa członkowskie
proporcjonalność zasada mówiąca o tym, że na każdym poziomie administracji państwowej należy podejmować tylko działania współmierne do potrzeb
pomocniczość zasada mówiąca o tym, że, kiedy tylko jest to możliwe, należy podejmować decyzje na poziomie administracji państwowej najbliżej obywateli
prezydencja sześciomiesięczny okres przewodniczenia przez jedno państwo członkowskie obradom Rady Unii Europejskiej, również: kraj, który pełni taką funkcję


Ostrożnie ze skrótowcami

Skrótowce to wyrazy powstałe z pierwszych liter nazwy co najmniej dwuwyrazowej. Obecność zbyt wielu mało znanych skrótowców może sprawić, że dokument będzie niezrozumiały, a czytelnik straci zainteresowanie jego treścią.

Jeśli przypuszczamy, że czytelnik może nie znać danego skrótowca, należy:
  • rozwinąć go, jeżeli pojawia się on sporadycznie,
  • rozwinąć go przy pierwszym użyciu, podać skrót w nawiasie i używać skrótu w dalszej części dokumentu,
  • załączyć listę skrótów lub odsyłacz do strony wyjaśniającej ich znaczenie.

Należy również pamiętać o tym, że w tekstach polskich mogą pojawiać się skrótowce utworzone zarówno od nazwy polskiej, jak i angielskiej. Przy wyborze wersji językowej skrótowca należy kierować się powszechnością jego użycia w tekstach polskich.

Oto przykłady powszechnie rozpoznawalnych polskich skrótowców odnoszących się do polityki unijnej:
  • WPR = wspólna polityka rolna
  • EFRR = Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przykład skrótowca angielskiego:
  • EFTA (European Free Trade Association) = Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

Należy zawsze mieć na względzie potrzeby odbiorców:
  • Rozwijanie powszechnie znanych skrótowców może niekiedy irytować.
  • Częste powtarzanie wyrażenia "wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa" zamiast skrótowca "WPZiB" niepotrzebnie wydłuży dokument.

Różne skrótowce mogą mieć różne znaczenia w różnych dokumentach. Na przykład:
ESA może oznaczać: European Space Agency

Euratom Supply Agency

European System of Accounts

Environmentally Sensitive Area

Eastern and Southern Africa
Źródło: http://iate.europa.eu


© Unia Europejska, 2013
 
Polityka Prywatności